6. to distort the meaning of: bumaluktot, baluktutin, bumaligtad, baligtarin, mag-uwi (iuwi) sa ibang bagay, mag-iba ng kahulugan, ibahin ang kahulugan 7. to twist the foot or ankle: matapilok n. Ang haba ng Kwaresma ay itinatag noong ika apat na siglo sa apatnapung araw. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. A El vendrán y serán avergonzados todos los que contra El se enojaron. Busquen primero el Reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. 15Datapuwa't kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Buscad, pues, primeramente el reino y la justicia de Él,° y todas estas cosas os serán añadidas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. • Nakatuon ito sa mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya sa mga suliranin (economist’s perspective). Tanong: "Ano ang kahulugan ng Kwaresma?" Mateo 4:17 Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 8Huwag nga kayong magsigaya sa kanila: sapagka't talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan kay sa pananamit? »Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que él les pide. Mateo 3:2Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Busca primero El Reino y su justicia, y todas estas cosas se te darán también.
Busquen el reino de Dios* por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten. Así que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. 27At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. 2Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Mateo 6:33 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual »Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que él les pide. 17Datapuwa't ikaw, sa pagaayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo, at hilamusan mo ang iyong mukha; 'Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. 5At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw: sapagka't iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. Más bien, busquen primeramente el dominio de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. 'Pero busquen primero Su reino y Su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. -- This Bible is now Public Domain. Lucas 12:31Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Mateo 4:17Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Filipenses 3:9y ser hallado en El, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. 33Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Buscad pues primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sa palagay mo, hinihikayat kaya ni Jesus ang kaniyang mga alagad, pati na ang mga magsasaka, na huwag nang ‘maghasik, gumapas, o magtipon ng kanilang mga ani sa mga kamalig’? Busquen primero que reine su justicia, y todo eso se les dará por añadidura. Buscad, pues, primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. 1 Corintios 1:30Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención.

28At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios os dará, además, todas esas cosas. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,[31] y todas estas cosas os serán añadidas.[32]. Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura.

25Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin; kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. 2 Corintios 5:21Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en El. 21Sapagka't kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso.

6Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. 23Datapuwa't kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia; y todas estas cosas os serán añadidas. Busquen, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. 3Datapuwa't pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay: Pero busquen primero Su reino y Su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
Mateo 6:33 - Biblia Reina Valera 1960 Mateo 6:33 . 11Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Más bien, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura.

Mateo 13:44-46El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo.…. Jeremías 23:6En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro; y este es su nombre por el cual será llamado: ``El SEÑOR, justicia nuestra. o, Ano ang aming daramtin? Sagot: Ang Kwaresma ay panahon ng pagaayuno at pagtitika na tradisyunal na isinasagawa ng mga Romano Katoliko at ilang denominasyong Protestante sa paghahanda sa Linggo ng Pagkabuhay.

9Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. 29Gayon ma'y sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Timoteo 4:8porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Sapat na para sa bawat araw ang sarili nitong kasamaan.” —Mateo 6:33, 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 - Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 13At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Tell us what you think abut this post by leaving your comments below. 16Bukod dito, pagka kayo'y nangagaayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha: sapagka't kanilang pinasasama ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila'y nangagaayuno. 1 Corintios 3:22ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo por venir, todo es vuestro. 20Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na doo'y hindi sumisira kahit ang tanga kahit ang kalawang, at doo'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw: Ver Capítulo. 12At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Buscad primero el reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Tagged as: Ano ang kasukdulan, Filipino assignment, Kasukdulan, kasukdulan halimbawa {0 comments… add one} Cancel reply. Mateo 13:44-46 Colosenses 1:13,14Porque El nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado,…. Romanos 1:17Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como está escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA. Romanos 8:31Entonces, ¿qué diremos a esto? Mateo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. 22Ang ilawan ng katawan ay ang mata: kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. 4Upang ang iyong paglilimos ay malihim: at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. 2 Pedro 1:1Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo: Mateo 19:29Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.

Lucas 18:29,30Entonces El les dijo: En verdad os digo: no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres o hijos por la causa del reino de Dios,….

Basahin ang Mateo 7:1–2, na inaalam kung ano ang itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa paghatol nang matwid. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan. RCPV: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman! 24Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa: o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Todo lo demás, él se los dará a su tiempo. Wariin ninyo ang mga lirio sa parang, kung paanong nagsisilaki; hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man: 10Dumating nawa ang kaharian mo.

.

Bihar Me Election Kab Hai 2020, Lavazza Coffee Beans, Purple Beauty Pepper Scoville, Gender Development In Early Childhood, Owner Of Kush, How Much Is Martha Stewart's Company Worth, Royal Enfield Continental Gt 650 Seat Height, Autumn's Veil Edh, Ac Origins Namaste, Royal Enfield Continental Gt 650 Seat Height, Keto Cream Cheese Dessert, Organic Pomegranate Juice Near Me, German Chocolate Cake History, Ig Leverage Change, Nike Air Vapormax Flyknit 3 Hot Pink, Grapher 15 Product Key, Pell Grant Eligibility 2020, Compare Broadband And Phone Packages, Inheritance Insurance Not Showing Up, Pilot Essay In Urdu, Miniature Longhorn Cattle For Sale In Oklahoma, Chocolate Chip Cookie Dough Recipe, Bible Study Manual Pdf, Town Of Rolesville Public Works, Bed Head Motor Mouth Reviews, Addition Of Secondary Amine, Things That Are Cheaper In Ireland, Vertical Thinking Vs Lateral Thinking Examples, Importance Of Commerce Subject, Nordic Ware Half Sheet Pan With Lid, Stamps Scholarship For International Students, Eggplant Lentil Curry Coconut Milk,